«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексине кош келиңиз

Флора жана фауна

Флора жана фауна

 Сулайман-Тоонун өсүмдүктөр катмары жарым чөл жана талаа алкагына таандык өсүмдүктөр менен камтылган.

            Жан боорлорундагы талаа тибиндеги чөптөрдүн өмүр сүрүүсүалсыз.Талаа чөптөрүнүн флора курамы жарды.

Эфемерлер да  эфемероиддер да аз.

Эфемерлер-(бир күндүк,кыска мөөнөттүк) чөл жана талаада өсүүчү бир жылдык өсүмдүктөр.

Эфемероиддер-(көп жылдык) өсүмдүктөр. Көп убактысын тыным абалында пияз түп,тамыр сабак түрүндө өкөрөт.Сөңгөктүү дарактар,бадалдар жана чөп өсүмдүктөрү өсөт.Чөл өсүмдүктөрү жер жаздыктар кездешет.

Дарактардын жана бадалдардын түрлөрүн кишилер көчүрүп өстүрүшкөн.Мында Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген кээ-бир өсүмдүктөр да бар.

            Сулайман-Тоонун жаныбарлар дүйнөсу маанилүү курамы менен мүнөздөлөт:Омурткалуу, омурткасыз, канаттуулар, курт-кумурскалар, эндемиктер жана реликттик түзүлүштқгү жаныбарлар.

Эндемиктер-(жергиликтүү,грек.ендемос) чакан географиялык аймакка тараган жаныбарлар.

Реликттер - (лат. Реликтум-калдык) өсүмдүк,жаныбарлар дүйнөсүндөбайыркы геологиялык доорлордун калдыгы катары сакталып калган түрлөрү.Азыр айрым райондордо гана сакталып калган.

М:Фергана тоо кыркасыда өскөн жангак токойлору-неоген доорунан калган реликт

Жөргөмүштөр, чаяндар байыркы доорлордон калган реликттер.Мында жергиликтуу жана келгин куштардын түрлөрү жашашат.Алардын түрлөрү токойдо,тоолордо,талааларда,сууда ж-а суу боюнда жашоочуларга таандык.

ХХ кылымдын 90-жылдарында Сулайман-Тоо фаунасын мурда бул жерге байыр албаган жаныбарлардын түрлөрү менен байытууга аракет кылышкан,бирок көпчүлүгү тоо шартына туруштук бералбай жашоосун улантпай калышты.