«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексине кош келиңиз

Ыйык Сулайман-Тоо

Ыйык Сулайман-Тоо

Ош шаары Борбордук Азиядагы ири жана байыркы шаарлардын бири болуп эсептелет. Ал эми  Ош шаарынын борборунан орун алгантарыхый-архитектуралык эстеликтерге бай болгон Сулайман-Тоосу орун алган. Сулайман-Тооденизденгээлинен 1175 метр ,шаардан 175 метр бийиктикте орун алып, узуну 2 км туурасы 250 метр болуп, 5 чокуну, коптогон чон жана кичине ункурлорду озуно камтыйт. Катмарыпалезойдуна киташтектеринентурат.  Окумуштуулардындалилдоолорундотообеттеринде 400 гожакынпетроглифтер (тарыхыйжазуулар) бар экендигин далилдешкен. Ошондой элетоонунайланасында байыркызамандантар тыпкоптогондоорлордукамтыган жазуулар, петроглифтержанааскагатартылгансуроттор бар. Сулайман-Тоо 15-16  кылымдаргачейин  ар турдуу аталгандыгы жазмабулактардан маалым. Жазмабулактары боюнча Сулайман-Тоону «Бара-Кух», «Сулайман-Так», «Тахты-Сулайман», «Сулайман-Тоо» депаталган. Кыргызжеринде ислам дини тараган мезгилден бери бултоону эл арасында Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштырып, азыркы кунго чейин Сулайман пайгамбар боюнча уламыштар айтылып келет. Сулайман-Тоотарыхый-маданий жана жаратылыш эстелиги болу менен Чыгыштан Батышты карай созулуп, 5 бийиктиктентурат.

Алар

1. Бууратоо

2. Шор тоо

3. Рушан тоо

4. Ээртоо, элдеркелинчекдеп да аташат.  

5. Кекиликучар.

Сулайман-Тоонунайланасындатарыхый-археологиялыкэстеликтерабдан коп. Негизгилеритомонкулор:

 1. 11-12-к. Асаф ибн Бурхия

2. 9-10-к.к. таандыкмончонунурандысы, 

3. 16-к. таандыкбиркамералуумечит (Ак уй)

4. 15-16-к. таандык Рабат Абдулла хан  мечити .

Сулайман-Тоодо 8 сыйынуучуункурлоржана 1 чонУнкурмузейи бар.

Ош шары борборду казиядагыири жана байыркы шаарлардын бири болуп эсептелет. Ал эми  Ош шаарынын борборунан орун алгантарыхый-архитектуралык эстеликтерге бай болгон Сулайман-Тоосу орун алган. Сулайман-Тооденизденгээлинен 1175 метр ,шаардан 175 метр бийиктикте орун алып, узуну 2 км туурасы 250 метр болуп, 5 чокуну, коптогон чон жана кичине ункурлорду озуно камтыйт. Катмарыпалезойдуна киташтектеринентурат.  Окумуштуулардындалилдоолорундотообеттеринде 400 гожакынпетроглифтер (тарыхыйжазуулар) бар экендигин далилдешкен. Ошондой элетоонунайланасында байыркызамандантар тыпкоптогондоорлордукамтыган жазуулар, петроглифтержанааскагатартылгансуроттор бар. Сулайман-Тоо 15-16  кылымдаргачейин  ар турдуу аталгандыгы жазмабулактардан маалым. Жазмабулактары боюнча Сулайман-Тоону «Бара-Кух», «Сулайман-Так», «Тахты-Сулайман», «Сулайман-Тоо» депаталган. Кыргызжеринде ислам дини тараган мезгилден бери бултоону эл арасында Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштырып, азыркы кунго чейин Сулайман пайгамбар боюнча уламыштар айтылып келет. Сулайман-Тоотарыхый-маданий жана жаратылыш эстелиги болу менен Чыгыштан Батышты карай созулуп, 5 бийиктиктентурат.

Алар

1. Бууратоо

2. Шор тоо

3. Рушан тоо

4. Ээртоо, элдеркелинчекдеп да аташат.  

5. Кекиликучар.

Сулайман-Тоонунайланасындатарыхый-археологиялыкэстеликтерабдан коп. Негизгилеритомонкулор:

 1. 11-12-к. Асаф ибн Бурхия

2. 9-10-к.к. таандыкмончонунурандысы, 

3. 16-к. таандыкбиркамералуумечит (Ак уй)

4. 15-16-к. таандык Рабат Абдулла хан  мечити .

Сулайман-Тоодо 8 сыйынуучуункурлоржана 1 чонУнкурмузейи бар.